06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Kennisdocument kleine marterachtigen

In januari 2024 is het kennisdocument kleine marterachtigen door Bij12 gepubliceerd. Dit kennisdocument geldt als landelijke richtlijn voor ecologisch onderzoek en advies voor de bunzing, hermelijn en wezel. Het kennisdocument is in opdracht van BIJ12 opgesteld door een projectgroep van het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging en met medewerking van meerdere marterdeskundigen. Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) nam het initiatief voor een landelijke richtlijn voor ecologisch onderzoek naar bunzing, hermelijn en wezel wat leidde tot het Kennisdocument.

Het kennisdocument geeft voor de bunzing, hermelijn en wezel een overzicht van veel gebruikte maatregelen die genomen kunnen worden als deze aanwezig is in of nabij een gebied waar ruimtelijke activiteiten gaan plaatsvinden. Deze maatregelen voorkomen of verminderen negatieve effecten op de soort als gevolg van die voorgenomen activiteiten. Naast de genoemde maatregelen in het kennisdocument geldt dat er ook oplossingen liggen in andere, niet nader omschreven, alternatieven voor de uit te voeren activiteiten. Verder beschrijft het kennisdocument de kenmerkende ecologische aspecten en de wijze waarop de aan- of afwezigheid van de soort(en) kan worden aangetoond.

Met het kennisdocument kan een initiatiefnemer, of diens ecologisch adviseur, de informatie, in combinatie met andere informatie over de soort, gebruiken bij:
1. Het invulling geven aan onder andere het zorgvuldig handelen, eventueel in het kader van de gedragscodes.
2. De zorgplicht.
3. Het onderbouwen van maatregelen voor een omgevings­ vergunningsaanvraag.
4. Het voorkomen van een overtreding.
5. Het behoud van de functionaliteit van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen.

Het kennisdocument is daarbij nadrukkelijk een handreiking. Het beschrijft hoe en met welke maatregelen bijgedragen kan worden aan het behoud van een gunstige staat van instandhouding van de kleine marterachtigen. Daarnaast kan de informatie bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de benodigde onderzoeks- en uitvoeringsinspanning.

Het kennisdocument is, samen met alle andere kennisdocumenten, vanaf nu ook beschikbaar op onze site en is te vinden onder de pagina "Mitigerende maatregelen"