06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Soortgericht onderzoek

Wanneer uit een quickscan natuurwaarden volgt dat er onvoldoende informatie is om nadelige gevolgen voor beschermde soorten uit te sluiten, is een soortgericht onderzoek noodzakelijk. 

Hunink Ecologie heeft expertise in het uitvoeren van vervolgonderzoek voor diverse soortgroepen, waaronder broedvogels, vleermuizen, zoogdieren, dagvlinders, libellen, reptielen, amfibieën, vissen en vaatplanten. Het soortgericht onderzoek is seizoensgebonden.

Het soortgericht onderzoek bepaalt welke soorten het plangebied gebruiken en welke functie het plangebied voor soorten heeft. Ons onderzoek volgt geldende protocollen, die aangeven hoe vaak en op welke wijze we het gebied moeten bezoeken. Afwijkingen van protocollen moeten goed onderbouwd worden, aangezien het bevoegde gezag anders deze afwijkingen mogelijk niet accepteert.

Voor vleermuizen hanteren we het meest recente vleermuisprotocol. Ook voor een aantal andere soorten zijn er onderzoeksprotocollen opgesteld door het Netwerk Groene bureaus. De protocollen worden regelmatig geëvalueerd en doorontwikkeld op basis van nieuwe kennis. Wij volgen deze protocollen nauwgezet, zodat uw onderzoek deskundig en gedegen wordt uitgevoerd.