06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Gedragscode

Bij de uitvoering van werkzaamheden in de natuur moet iedereen rekening houden met de wettelijk beschermde flora en fauna. Werkzaamheden die gepland zijn in een gevoelige periode voor planten of voor diergroepen kunnen soms doorgang vinden indien de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende gedragscodes. Hunink ecologie kan voor u een inventarisatie uitvoeren van de beschermde soorten voor bijvoorbeeld de houtoogst en er voor zorgen dat uw werkzaamheden uitgevoerd worden conform de gedragscodes. Hierbij wordt er gekeken waar beschermde planten en dieren aanwezig zijn en waar maatregelen getroffen dienen te worden om deze te ontzien of te beschermen.

Gedragscode bosbeheer
“De gedragscode geldt alleen voor het uitvoeren van regulier bosbeheer, ook wel aangeduid als bestendig bosbeheer. Dit betreft ingrepen die met een zekere regelmaat plaatsvinden, waarbij de leefomgeving dusdanig constant blijft dat de in het bos voorkomende soorten zich daar kunnen handhaven. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het vellen en uitslepen van bomen. Ook hakhoutbeheer valt hieronder. Maar ook andere reguliere boswerkzaamheden die eventueel schade zouden kunnen toebrengen aan flora en fauna kunnen worden uitgevoerd met toepassing van deze gedragscode”.

Gedragscode natuurbeheer
“Bij het uitvoeren van reguliere maatregelen heeft een beheerder vaak te maken met de aanwezigheid van zwaarder beschermde plant- en diersoorten. Door het uitvoeren van zulke maatregelen kunnen exemplaren van deze zwaarder beschermde soorten worden verstoord of beschadigd, terwijl het voor duurzame instandhouding van de juiste habitat voor die soorten juist noodzakelijk kan zijn om die maatregelen te nemen. De opstellers van de Gedragscode natuurbeheer hebben het belang van de instandhouding of versterking van een bepaald type natuur (habitat) in beginsel voorop gesteld. Het is immers niet mogelijk om soorten in stand te houden wanneer de habitats van die soorten niet in stand worden gehouden. De Gedragscode natuurbeheer stelt echter wel zodanige voorwaarden aan de uitvoering van zulke maatregelen, dat populaties van soorten geen onaanvaardbare schade kunnen oplopen”.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Hunink Ecologie kan voor u de terreinen onderzoeken, beschermde elementen markeren en voor de werkzaamheden de gedragscode invullen. Deze kunt u bij een eventuele controle door het bevoegd gezag tonen. Uw werkzaamheden zijn dan getoetst aan de wet Natuurbescherming.

De onderstaande gedragscode bosbeheer en gedragscode natuurbeheer zijn de nu geldende gedragscodes. Naast deze gedragscodes hebben diverse organisaties een eigen gedragscode.