06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Gedragscode

Bij natuurwerkzaamheden is het cruciaal rekening te houden met de wettelijk beschermde flora en fauna. Hunink Ecologie voert inventarisaties uit voor beschermde soorten, zoals bij boswerkzaamheden en zorgt ervoor dat uw werkzaamheden voldoen aan geldende gedragscodes. We onderzoeken de aanwezigheid van beschermde planten en dierenverblijfplaatsen en treffen maatregelen om deze te ontzien of te beschermen.

De gedragscode soortenbescherming bosbeheer, van kracht sinds 31 augustus 2022, vervangt de voorgaande gedragscode bosbeheer. Deze bevat regels voor de omgang met beschermde soorten tijdens bosbeheerwerkzaamheden. Werken volgens deze gedragscode geeft vrijstelling van een vergunning bij het uitvoeren van flora- en fauna-activiteiten. De gedragscode is van toepassing op regulier bosbeheer, inclusief vellen, uitslepen van bomen, hakhoutbeheer en andere reguliere werkzaamheden die mogelijk schade kunnen veroorzaken aan flora en fauna.

Hunink Ecologie kan uw terreinen onderzoeken, beschermde elementen markeren en een werkprotocol opstellen voor uw werkzaamheden, wat bij controle door het bevoegd gezag kan worden getoond. Door het gebruik van een app is het ecologisch werkprotocol snel beschikbaar, waardoor uw werkzaamheden voldoen aan de natuurwetgeving. Ontdek hoe wij uw project kunnen ondersteunen binnen de geldende gedragscode soortenbescherming bosbeheer.