06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Mitigerende maatregelen

Voorkom negatieve gevolgen op beschermde flora en fauna door tijdig maatregelen te implementeren in uw plannen. Bij de ontwikkeling van uw projectgebied is het cruciaal om rekening te houden met beschermde soorten en habitats.

Passende preventieve maatregelen om nadelige gevolgen te voorkomen.
Als nadelige gevolgen voor natuur niet uit te sluiten zijn, moet degene die de activiteit verricht alle passende preventieve maatregelen treffen om nadelige gevolgen voor dier- en plantensoorten te voorkomen. Ook moet diegene tijdens en na de flora- en fauna-activiteit nagaan of die maatregelen wel het bedoelde effect hebben. Als er ondanks de genomen maatregelen toch nadelige gevolgen zijn door de activiteit, geeft de Omgevingswet aan dat die activiteit moet stoppen. Als stoppen niet mogelijk is, dan moet degene die de activiteit verricht passende herstelmaatregelen treffen.

Afhankelijk van uw activiteiten, aangetroffen soorten en de functie van het gebied, bepaalt Hunink Ecologie welke maatregelen noodzakelijk zijn om nadelige gevolgen te vermijden. Wij kunnen ook de uitvoering van de maatregelen begeleiden. Tot slot kunnen we ook de benodigde vergunningen voor u aanvragen. Neem de juiste stappen en zorg dat uw project geen nadelige gevolgen heeft op flora en fauna.