06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Nieuwe brochure: Soortbescherming bij ruimtelijke ingrepen (EZ)

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming ingegaan. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de Europese regels uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn duidelijker worden geïmplementeerd in onze nationale wetgeving. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. De wet vervangt drie wetten, te weten de Flora en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998.

Het uitgangspunt van de Wet Natuurbescherming is dat activiteiten geen schade mogen hebben aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. Enerzijds blijft de gemeente net als voorheen het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Anderzijds wordt de bevoegdheid om te toetsen aan de Wet natuurbescherming in de meeste gevallen bij de provincie gelegd.

De nu door het ministerie van Economische Zaken uitgegeven brochure gaat over soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen en de toets die de provincie uitvoerd, vaak in samenwerking met de gemeente. In de brochure staat tevens een "stappenplan soortbescherming" waaraan activiteiten worden getoetst.