06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Geactualiseerde rode lijst vogels gepubliceerd

In opdracht van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken is voor vogelsoorten een ‘basisrapport Rode Lijst Vogels 2016’ opgesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland ten behoeve van de actualisering van de Rode Lijst Vogels. De in het basisrapport voorgestelde rode lijst is gebaseerd op strikt wetenschappelijke, ecologische criteria en is integraal overgenomen in het besluit tot vaststelling van de geactualiseerde Rode Lijst Vogels. Opname op de Rode Lijst Vogels geeft aan dat de vogelsoort uit Nederland is verdwenen, of in zijn voorkomen in Nederland bedreigd wordt. De actualisatie van deze Rode Lijst geeft tevens invulling aan de in de Vogelrichtlijn opgenomen verplichting voor de lidstaten om onderzoek en werkzaamheden te bevorderen, nodig voor de bescherming en het beheer van de populaties van natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten.

Publicatie in de Staatscourant

Op 30 november 2017 is het besluit ‘Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2017, nr. 17174206, houdende vaststelling van een geactualiseerde Rode Lijst Vogels’ gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin wordt de officiële inwerkingtreding genoemd. De geactualiseerde rode lijst gaat 1 januari 2018 officieel in werking.

Veranderingen
Stonden er in 2004  nog 81 vogelsoorten op de rode lijst. Inmiddels is dit aantal opgelopen naar 87. Vergeleken met de lijst uit 2004 zijn er 7 vogelsoorten van de lijst verdwenen en maar liefst 18 vogelsoorten bij gekomen. Opvallend is dat vrijwel alle vogels van cultuurlandschappen een negatieve trend laten zien.  

Nieuwe soorten
Nieuw op de lijst staan drieteenmeeuw, graszanger, kraanvogel, oehoe, smient, wilde zwaan en zeearend. Dit komt omdat deze soorten vrij recent in Nederland zijn komen broeden en nog geen populatie van voldoende omvang hebben bereikt. Tevens staan nieuw op de lijst buidelmees, europese kanarie, grote lijster, noordse stern, torenvalk, wulp en zwarte mees. Dit komt door de recente afname van de broedpopulaties.  

Van de rode lijst afgevoerde soorten

Nachtzwaluw, purperreiger, kerkuil, groene specht, grote zilverreiger, slechtvalk, kortsnavelboomkruiper en gekraagde roodstaart zijn van de rode lijst verdwenen. Sinds de vorige rode lijst is hun populatie duidelijk toegenomen.
 

De geactualiseerde rode lijst kunt u uiteraard hieronder downloaden.  Tevens vindt u hier de publicatie in de Staatscourant.