06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Quickscan

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen of een terrein inrichten? dan is de kans dat daarbij beschermde planten of dieren of hun vaste rust en verblijfplaatsen beschadigd worden aanwezig. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de provincie. Hiervoor dient u voor het aanvragen van een omgevingsvergunning al rekening te houden met beschermde soorten en dit in uw plannen te verwerken. Het op tijd betrekken van natuur in uw plannen voorkomt vertraging in de planning van de werkzaamheden!

Om vooraf te kunnen inschatten of er mogelijk beschermde soorten voorkomen in of in de nabijheid uw projectgebied is een quickscan flora en fauna noodzakelijk. Hierbij wordt door ons een inschatting gemaakt of er mogelijk beschermde soorten voor komen in uw projectgebied, die negatieve effecten kunnen ondervinden van de geplande werkzaamheden. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar reeds bestaande onderzoeksgegevens, worden gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) gehaald. Aansluitend vindt een veldonderzoek plaats om te beoordelen welke soorten voor kunnen komen.

Vervolgens wordt bepaald of uw activiteiten schadelijke effecten hebben op eventueel aanwezige beschermde soorten. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. De kans op nadelige gevolgen verschilt per activiteit.

Voorbeelden:
  1. Wilt u tijdens de broedperiode bomen gaan kappen? Dan bestaat de kans dat uw activiteiten schadelijke effecten hebben op broedende vogels. Gaat u buiten de broedperiode kappen, dan is die kans weer kleiner. U moet eerst onderzoeken of er andere planten of dieren in de bomen leven. Voorbeelden van beschermde dieren zijn vogels, vleermuizen of boommarters.

  2. U heeft een braak liggend stuk terrein aan de rand van een bos. U wilt hier een bedrijf vestigen of een (vakantie)woning bouwen. Op het terrein kunnen verschillende soorten vogels, zoogdieren en planten voorkomen die beschermd zijn. Tevens kan het gebied een beschermde status hebben (bijv. N2000). Er dient dan een uitgebreide toetsing te komen, waarin wordt gekeken of uw plannen negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van het betreffende gebied.

  3. Gaat u slopen? Is de muur een spouwmuur? Dan bestaat de kans dat er vleermuizen in de spouwen leven. Zonder spouwmuur en zonder dakpannen is die kans weer kleiner. 
Door het uitvoeren van de quickscan wordt onderzocht of er schadelijke effecten op beschermde soorten kunnen zijn. De bevindingen worden uitgebreid in een rapportage verwoord.

Let op! De uitkomst van een quickscan kan zijn dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om schadelijke effecten uit te sluiten. Dan is een nader onderzoek noodzakelijk. Dit nader onderzoek dient vaak te gebeuren volgens vastgestelde protocollen. Of hetzelfde jaar nog gestart kan worden met de werkzaamheden hangt af van het type vervolgonderzoek. Door ons op tijd in te schakelen voorkomt u vertraging van uw plannen!