06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Gedragscode soortbescherming bosbeheer

In 2005 was de gedragscode zorgvuldig bosbeheer de eerste door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode die in werking trad. In 2009 is de gedragscode zorgvuldig bosbeheer geëvalueerd en op basis van de evaluatieresultaten en relevante ontwikkelingen aangepast, waarbij de naam werd gewijzigd in ‘Gedragscode bosbeheer’. Deze gedragscode bosbeheer is in 2021/2022 opnieuw geëvalueerd en op basis daarvan aangepast. Ook zijn de gevolgen van de nieuwe Wet natuurbescherming verwerkt. Het resultaat is deze Gedragscode soortenbescherming bosbeheer.

De Gedragscode soortbescherming bosbeheer is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Naast de leden van de VBNE (LandschappenNL, Federatie Particulier Grondbezit, Rijksvastgoedbedrijf, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuurnetwerk Gemeenten) is ook de Unie van Bosgroepen actief betrokken geweest bij de totstandkoming. De Zoogdiervereniging, EIS Kenniscentrum insecten, Vogelbescherming Nederland, Stichting RAVON en de Wageningen Universiteit (WUR) zijn op onderdelen geconsulteerd of hebben actief inbreng geleverd. Daarnaast is gebruik gemaakt van de door de Wageningen Universiteit opgestelde adviezen over de ecologische effecten van vlaktekap in het Nederlandse bos en over schermkap. Alle adviezen die ten behoeve van de gedragscode zijn opgesteld zijn op de website van de VBNE gepubliceerd.

Hunink Ecologie kan voor u het inventarisatiewerk en het invullen van het werkprotocol behorende bij de gedragscode verzorgen. Hiervoor maken wij gebruik van een app, waardoor u het werkprotocol op korte termijn beschikbaar heeft en dus door kunt met uw werkzaamheden. Kijk voor meer informatie op de pagina Gedragscode. Hier is ook de gedragscode te downloaden.