06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Archief nieuwsberichten

Hieronder vindt u het archief van alle eerder door ons geplaatste nieuwsberichten. Door op de link te drukken achter de inleidende tekst kunt u de berichten verder lezen. 

Vleermuiskasten in strijd tegen eikenprocessierups
Vleermuiskasten plaatsen om de overlast van de eikenprocessierups te bestrijden. Dat klink misschien wat vreemd, maar het is een onderdeel van een pakket maatregelen die de gemeente Zeewolde treft om de overlast van deze rups in het dorp te beperken. Gemeente Zeewolde is bezig om de biodiversiteit in het dorp te vergroten. [lees verder]

Vleermuisprotocol 2021
Het netwerk groene bureau's en de zoogdiervereniging hebben afgelopen maand het Vleermuisprotocol 2021 gepubliceerd. Het Vleermuisprotocol2021 beschrijft het benodigde onderzoek om de kans op aanwezigheid of afwezigheid van vleermuizen en gebiedsfuncties vor vleermuizen afdoende vast te stellen voor ruimtelijke ordeningsprocedures [lees meer]

Gebruik warmtebeeldcamera bij vleermuisonderzoek.
Hunink Ecologie maakt bij de vleermuisonderzoeken gebruik van een warmtebeeldcamera. Warmtebeeldcamera's zijn zo ver ontwikkeld dat kleine beweegbare objecten zoals vleermuizen goed gevolgd kunnen worden. Het gebruik van een warmtebeeldcamera geeft daardoor een beter beeld van de vleermuisactiviteit op en rondom een onderzoekslocatie. [lees meer]

Windpark Zeewolde
Windpark Zeewolde wordt een van de grootste windmolenparken in Nederland. Het wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer groot is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers aandeelhouder. [Lees meer]

Hunink Ecologie verder als V.O.F. 
De ontwikkelingen binnen ons bedrijf gaan snel. Doordat we in het afgelopen jaar weer nieuwe uitdagende klussen hebben mogen uitvoeren en hebben mogen aannemen hebben we besloten om de rechtsvorm vanaf 1 januari 2020 te wijzigen in V.O.F. [Lees verder]

Geactualiseerde rode lijst vogels gepubliceerd
In opdracht van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken is voor vogelsoorten een ‘basisrapport Rode Lijst Vogels 2016’ opgesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland ten behoeve van de actualisering van de Rode Lijst Vogels. De in het basisrapport voorgestelde rode lijst is gebaseerd op strikt wetenschappelijke, ecologische criteria en is integraal overgenomen in het besluit tot vaststelling van de geactualiseerde Rode Lijst Vogels.  [Lees verder] 

Soortenstandaards vervangen door Kennisdocumenten
vanaf 10 juli 2017 beheert BIJ12 de kennisdocumenten soorten. Voorheen stonden deze documenten als soortenstandaards op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)De huidige soortenstandaards zijn aangepast naar kennisdocumenten over diersoorten. [Lees verder]

Meer zekerheid over vleermuizen voor aanvragers Omgevingsvergunning
Inventarisatiemethoden voor vleermuizen zijn verbeterd. De methoden voor het vaststellen van winter- en zomerverblijfplaatsen zijn aangepast op basis van een evaluatie van het Vleermuisprotocol 2013 in het Vleermuisvakberaad. Het geactualiseerde Vleermuisprotocol 2017 is op 13 maart 2017 gepubliceerd. [Lees verder] 

Voorjaar in de startblokken
Elk jaar aan het einde van de winter, zitten we er geduldig op te wachten. De eerste tekenen van het naderende voorjaar. Eindelijk is het dan zover! Vanaf nu merken we steeds duidelijker dat de dagen lengen, het eerste klein hoefblad staat in bloei, de grutto’s komen weer massaal terug uit het zuiden en de futen zijn druk bezig met baltsen. [Lees verder]

Wildcamera's voor ecologisch onderzoek
Steeds vaker maken wij gebruik van wildcamera’s voor ecologisch onderzoek. Regelmatig worden wij echter ook geconfronteerd met publiek die de camera’s ontdekken. Vaak zonder problemen, maar regelmatig verdwijnt er ook een camera, of worden deze vernield. Wat zijn dat toch voor dingen en waarvoor worden ze eigenlijk gebruikt? [Lees verder]

Wisseling bestuur Netwerk Groene Bureaus
De ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus benoemde op 14 februari 2017 Rens de Boer, Jort de Bosch Kemper, Gert Hoogerwerf en Pauline Maas tot bestuursleden. Johan Burger, Martien Meijer en Lennart Turlings traden reglementair af. Eerder trad bestuurslid André de Bonte af wegens verandering van werkkring. Met meer kandidaten dan beschikbare plekken ging een verkiezing vooraf aan de benoemingen. [Lees verder]

Nieuwe brochure: Soortbescherming bij ruimtelijke ingrepen (EZ)
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming ingegaan. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de Europese regels uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn duidelijker worden geïmplementeerd in onze nationale wetgeving. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. De wet vervangt drie wetten, te weten de Flora en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. [Lees verder]

Nieuwe natuurwetgeving in werking getreden: Wet natuurbescherming
Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe natuurwetgeving in Nederland in werking getreden. De wet Natuurbescherming. Deze nieuwe wet bestaat uit minder regels en is overzichtelijker dan de 3 huidige wetten. De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora en faunawet. [Lees verder]

Myotis flora en fauna wordt Hunink Ecologie 
De afgelopen 6 jaar is Myotis flora en fauna uitgegroeid van een bureau voor ecologische onderzoeken naar een volwaardig ecologisch adviesbureau. Steeds meer klanten hebben ons weten te vinden, waarbij we vaak de vraag hebben gekregen wat onze naam betekend. Voor de ervaren zoogdier/vleermuisdeskundige was dit helder, (myoot is een geslacht binnen de groep vleermuizen) maar voor de gewone man niet. Hier heb ik duidelijkheid in willen brengen en meer recht willen doen aan ons totale werkpakket. Niet alleen vleermuizenwerk, maar volledig ecologisch advies.[Lees verder]